Inkomens- en vermogensbescherming

Wanneer uw bedrijf stagneert is een bedrijfsschadeverzekering van belang. Wanneer u als ondernemer aansprakelijk gesteld wordt door uw klanten of leveranciers is een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven van groot belang. En wanneer u uw gelijk wilt krijgen in een juridisch conflict kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandverzekering.

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de gederfde brutowinst als gevolg van een gedekte gebeurtenis aan bedrijfsgebouwen, inventaris of goederen. U kunt een speciale clausule opnemen die het risico van onderverzekering beperkt. Aan de hand van een accountantsverklaring vindt aan het eind van het boekjaar de nacalculatie plaats. Als extra optie kunt u de verwachte brutowinst over het volgende jaar of de volgende twee jaren verzekeren. De premie is onder andere afhankelijk van de branche waarin uw bedrijf operationeel is en van welk bedrag u wilt verzekeren.

Machine-breukbedrijfsschadeverzekering

Naast schade aan de machine of installatie zelf, kan het uitvallen van de apparatuur grote financiële gevolgen hebben. Uw produktie kan geheel of gedeeltelijk stil liggen, terwijl uw vaste lasten (huur, salarissen enz.) doorlopen. Met de aanvullende machinebreukbedrijfsschadeverzekering verzekert u deze financiële gevolgschade. De schade aan de machine zelf wordt door de machinebreukverzekering gedekt.

Geld

De detailhandel heeft bij uitstek te maken met contant geld. Een geldverzekering is dan ook onontbeerlijk. U verzekert onder andere:

 • Vervoer van geld;
 • Het in uw bedrijf aanwezige geld;
 • De contanten die buiten openingsuren achterblijven in uw bedrijf;
 • De opgeslagen contanten in de nachtkluis van een bankinstelling.

 Extra kosten

Met de extrakostenverzekering verzekert u onder andere: 

 • Huur van tijdelijke huisvesting;
 • Huur van apparatuur;
 • Transportkosten;
 • Extra loon- en salariskosten.

Wegam

U kunt als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de schade die uw werknemers lijden door betrokkenheid bij een ongeval terwijl zij een motorrijtuig bestuurden tijdens hun werkzaamheden. Dit risico dekt u af met deze verzekering. Zonder deze verzekering is de schade die werknemers lijden niet gedekt. De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (AVB) sluit schade veroorzaakt door een voertuig uit en de motorrijtuigenverzekering van de veroorzaker/bestuurder van het motorrijtuig dekt niet de eigen letselschade. Het is daarom verstandig om deze verzekering af te sluiten. U betaalt veelal een vast bedrag per werknemer.

Aansprakelijkheid bedrijf

Overal worden fouten gemaakt. De gevolgen hiervan zijn niet altijd in te schatten en kunnen zo groot zijn dat het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar komt. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beschermt uw bedrijfskapitaal tegen financiële aanspraken. Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid die u met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt afdekken:

 • Algemene aansprakelijkheid: schade die door uzelf of door uw personeel wordt veroorzaakt tijdens uitvoering van werkzaamheden.
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan u de fabrikant of leverancier bent.

Beroepsaansprakelijkheid

U kunt worden aangesproken voor de financiële gevolgen van een beroepsfout of verkeerd advies. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw eigen vermogen als beroepsbeoefenaar. Bij sommige verzekeraars kan de polis geheel worden aangepast aan uw beroep of bedrijfstak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij accountants, advocaten en architecten. Ook bestaat de mogelijkheid om schade die voor de ingangsdatum is ontstaan mee te verzekeren, mits u op de ingangsdatum nog niet op de hoogte was van deze schade.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Het besturen van een onderneming, stichting of vereniging is mensenwerk. Gaat er iets mis, dan rijst de vraag of dat de bestuurders juridisch is aan te rekenen. En bovenop de schade volgt er soms een claim. De kosten van verweer lopen dan snel op. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen kunt u zich hiertegen beschermen.

BCA verzekering

Deze verzekering is voor bestuurders en commissarissen van BV’s en NV’s, zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. 
In principe wordt een voltallig bestuur verzekerd. Het bestuur is namelijk wettelijk collectief verantwoordelijk. De vennootschap (rechtspersoon) sluit de verzekering af. Bij een holdingstructuur worden de geconsolideerde meerderheidsdeelnemingen automatisch meeverzekerd.

BTA verzekering

Deze verzekering is voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen, zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. In principe wordt een voltallig bestuur verzekerd. Het bestuur is namelijk wettelijk collectief verantwoordelijk. De instelling sluit de verzekering af. Vaak is het een onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Rechtsbijstand

Rechtshulp is kostbaar en tijdrovend. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt dekking voor deze rechtshulp. De bedrijven rechtsbijstandsverzekering biedt professionele ondersteuning bij juridische geschillen. In geval van een geschil met bijvoorbeeld een werknemer, leverancier, afnemer of de overheid bestaat het recht op juridische behandeling van het geschil. Er bestaat ook een mogelijkheid om incassogeschillen op te nemen in de dekking.

Kredietverzekering

Als uw klanten niet in staat zijn om uw facturen te betalen kan dit ingrijpende financiële gevolgen voor u hebben. Een kredietverzekering kan meer zekerheid bieden voor het geval uw afnemers niet kunnen betalen. Een kredietverzekering dekt het risico dat een ondernemer geen betaling ontvangt voor geleverde goederen of diensten als gevolg van insolventie (faillissement, surseance van betaling, executie, akkoord of schuldsanering) of vermoedelijke insolventie, dit is in het algemeen 180 dagen na de vervaldag van de factuur. Voor het buitenland is het ook mogelijk het politieke risico af te dekken zoals transferrisico, oorlog en natuurrampen.

Compagnonverzekering

Er kan onverhoopt iets gebeuren met uw compagnon. Ook dan wilt u de continuïteit van uw onderneming waarborgen. In de praktijk komt het vaak voor dat een bedrijf meerdere eigenaren heeft. Bijvoorbeeld in de vorm van een VOF, of een BV met meerdere DGA's. In dat soort situaties is er vaak sprake van een overnamebeding. Hierin wordt dan bepaald dat in geval van overlijden van een van de partners de andere(n) het recht hebben om het aandeel van de overledene partner over te nemen. Hierdoor kan het bedrijf zelf blijven bestaan, ook na overlijden van een van de eigenaren en wordt bereikt dat de erfgenamen van de overledene zich niet met de bedrijfsvoering kunnen gaan bemoeien. Immers zij worden desnoods tegen hun zin uitgekocht volgens het overnamebeding.

Een compagnonsverzekering keert bij overlijden van een vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens uit aan de overlevende compagnon(s). De verzekering wordt gesloten door de vennoten op elkaars leven. Met het bedrag dat vrijkomt bij het overlijden van één van de vennoten kunnen de andere vennoten het bedrijfsaandeel van de overleden vennoot opkopen en zo de bedrijfscontinuïteit waarborgen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

1 Op de 10 ondernemers wordt jaarlijks arbeidsongeschikt. De gevolgen zijn vaak ingrijpend. Bij arbeidsongeschiktheid heeft u als ondernemer geen recht meer op een uitkering vanuit de overheid anders dan bijstand (maximaal 36 maanden) als er weinig of geen eigen vermogen is. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering beschermt u uw inkomen én de continuïteit van uw onderneming tegen het risico van arbeidsongeschiktheid.

 

Laat u vrijblijvend informeren door onze specialisten! Gesprek aanvragen